Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Webová stránka TEN Slovakia s.r.o. (www.tenslovakia.sk)

My, spoločnosť TEN Slovakia s.r.o. (ďalej uvádzané ako „my“) sa tešíme z vašej návštevy na našej webovej stránke ako aj z vášho záujmu o náš podnik a naše výrobky. Sféra vášho súkromia je pre nás dôležitá. Ochranu vašich osobných údajov a zaobchádzanie s nimi berieme veľmi vážne. Spracovanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje výhradne v rámci zákonných ustanovení legislatívy Európskej únie o ochrane údajov, najmä základného nariadenia o ochrane údajov (ďalej uvádzané ako „DSGVO“) a zákona o telekomunikačných prostriedkoch (ďalej uvádzané ako „TMG“). Týmto vyhlásením o ochrane údajov vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach na ochranu údajov v rámci používania našej webovej stránky. Informácie o ďalších službách ako aj o ponukách ďalších spoločností koncernu TEN Slovakia získate z príslušných vyhlásení o ochrane údajov týchto služieb resp. spoločností.

1. Subjekt, zodpovedný za spracovanie údajov a poverený ochranou údajov; kontakt

Za spracovanie údajov v zmysle zákona o ochrane údajov je zodpovedná:

TEN Slovakia s.r.o.

Gazdovský rad 49/A
931 01 , Šamorín

Tel: 031 / 562 2879

E-Mail: info@ten.sk

V prípade otázok alebo podnetov sa na nás môžete obrátiť.

Osoby, ktoré sú poverené ochranou údajov, zastihnete na nasledujúcej adrese:

TEN Slovakia s.r.o.

Gazdovský rad 49/A
931 01 , Šamorín

Kontakt:info@ten.sk

2. Predmet ochrany údajov

Predmetom ochrany údajov sú osobné údaje. Sú to všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú skutočnú osobu (takzvaná dotknutá osoba). Sem patria napr. údaje ako meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, ale tiež informácie, ktoré prípadne vznikli počas používania našej webovej stránky, ako napríklad údaje o začatí, ukončení a rozsahu jej používania.

3. Druh, rozsah, účely a právna podstata spracovania údajov

Používanie našej webovej stránky je všeobecne možné bez prihlásenia. Aj keď našu stránku používate bez prihlásenia, môžu byť spracované osobné údaje.

V nasledujúcom texte získate prehľad o spôsobe, rozsahu, účeloch a právnej podstate spracovania údajov našej webovej stránky.

3.1 Použitie našej webovej stránky

Pri vstupe na našu webovú stránku prostredníctvom vášho koncového zariadenia budú z našej strany spracované nasledujúce údaje:

 • Dátum a čas vstupu,
 • Dĺžka trvania návštevy,
 • Druh koncového zariadenia,
 • Použitý prevádzkový systém,
 • Funkcie, ktoré používate,
 • Množstvo odoslaných údajov,
 • Druh udalosti,
 • IP – Adresa,
 • Názov domény

Tieto údaje spracujeme na základe článku  6 odstavca 1 písmena f) DSGVO ako aj §§ 14 odstavca 1, 15 odstavca 1 TMG pre poskytovanie služby, pre zabezpečenie technickej prevádzky ako aj pre účely zisťovania a odstraňovania porúch. Sledujeme pritom záujem, umožniť použitie našej webovej stránky a zabezpečiť jej technickú funkčnosť. Pri otvorení našej webovej stránky budú tieto údaje automaticky spracované. Bez toho nemôžete naše služby používať.

3.2 Cookies

Na vašom koncovom zariadení môžu byť pri navštívení našej stránky uložené takzvané „Cookies“, teda malé súbory dát, aby sme vám mohli ponúknuť objemný rozsah funkcií, poskytnúť pohodlnejšie používanie a optimalizovať naše ponuky. Ak si neželáte „Cookies“ použiť, môžete zabrániť uloženiu „Cookies“ vo vašom zariadení prostredníctvom príslušných nastavení vášho internetového prehliadača alebo použiť osobitné možnosti nesúhlasu. Rešpektujte, prosím, že funkčnosť a rozsah funkcií našej ponuky sa tým môže obmedziť. Podrobné informácie, týkajúce sa spôsobu, rozsahu, účelov, právnej podstaty a možností nesúhlasu so spracovaním údajov pri Cookies nájdete v našej Cookie politike.

5. Príjemcovia osobných údajov

Interní príjemcovia: v rámci TEN Slovakia s.r.o. majú prístup len tie osoby, ktoré ich potrebujú pre účely, uvedené vyššie v bode 3.

Externí príjemcovia: Vaše osobné údaje poskytujeme ďalej externým príjemcom mimo TEN Slovakia s.r.o. len vtedy, ak je to potrebné pre vybavenie alebo spracovanie vášho dopytu, keď k tomu existuje iné zákonné povolenie alebo máme k tomu k dispozícii váš súhlas.

Externí príjemcovia môžu byť:

a) Spracovatelia zákazky

TEN Slovakia s.r.o. alebo externí poskytovatelia služieb, ktorých používame pre poskytovanie služieb, napríklad v oblastiach technickej infraštruktúry a údržby pre ponuku TEN Slovakia s.r.o. alebo prípravu obsahov. Týchto spracovateľov zákazky starostlivo vyberáme a pravidelne kontrolujeme, aby sme si boli istí, že vaša súkromná sféra zostane zabezpečená. Poskytovatelia služieb môžu používať údaje výhradne na účely, ktoré my stanovíme.

b) Verejné miesta

Úrady a štátne inštitúcie, ako napríklad prokuratúry, súdy alebo finančné úrady, ktorým musíme z dôvodov, požadovaných zo zákona, osobné údaje poskytnúť.

c) Súkromné miesta

Obchodníci, kooperační partneri alebo pomocné osoby, ktorým sú údaje poskytnuté na základe súhlasu alebo nutnej potreby, napríklad strediská, financujúce banky, poskytovatelia ďalších služieb alebo prepravné spoločnosti.

6. Spracovanie údajov v tretích krajinách

Ak sa prenos údajov uskutoční na miestach, ktorých sídlo alebo ktorých miesto spracovania údajov neleží v členskom štáte Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte dohody, ktorý leží mimo európskeho hospodárskeho priestoru, pred ďalším odovzdaním údajov sa ubezpečujeme, že okrem zákonom povolených výnimočných prípadov existuje u príjemcu buď primeraná úroveň ochrany údajov (napríklad prostredníctvom primeraného uznesenia Európskej komisie, vhodných záruk ako vlastná certifikácia príjemcu pre EU-US Privacy Shield alebo dohoda takzvaných EÚ- štandardných zmluvných klauzúl Európskej únie s príjemcom) resp. je k dispozícii váš postačujúci súhlas.

Môžete od nás dostať prehľad príjemcov v tretích krajinách a kópiu konkrétnych dohodnutých predpisov pre poskytovanie primeranej úrovne ochrany údajov. Prosíme, využite k tomu údaje, uvedené v odstavci 1.

7. Doba uloženia

Dobu uloženia osobných údajov zistíte v príslušnej kapitole k spracovaniu údajov. Okrem toho všeobecne platí: vaše osobné údaje máme uložené len dovtedy, pokiaľ je to požadované pre splnenie účelu alebo – v prípade súhlasu – pokiaľ váš súhlas nezrušíte. V prípade zrušenia vaše osobné údaje vymažeme, iba ak by ich ďalšie spracovanie bolo podľa zákonných ustanovení povolené. Vaše osobné údaje vymažeme aj vtedy, ak nás k tomu zákonné dôvody zaväzujú.

Spolu s použitím týchto všeobecných zásad vaše osobné údaje vymažeme spravidla neodkladne

 • Po zániku právnych dôvodov a pokiaľ nezasahujú do ďalšej právnej podstaty (napr. obchodné a daňové lehoty uloženia). Pokiaľ nastane naposledy zmienený prípad, údaje vymažeme po zaniknutí tejto právnej podstaty.
 • Pokiaľ nie sú ďalej potrebné pre nami sledované účely prípravy a uskutočnenia zmluvy alebo oprávnených záujmov a nezasahujú do žiadnej právnej podstaty ( napr. obchodné a daňové lehoty uloženia). Pokiaľ nastane naposledy zmienený prípad, údaje vymažeme po zaniknutí tejto právnej podstaty.
 • Keď zanikne nami sledovaný účel získania údajov a nezasahujú do ďalšej právnej podstaty (napr. obchodné a daňové lehoty uloženia). Pokiaľ nastane naposledy zmienený prípad, údaje vymažeme po zaniknutí tejto právnej podstaty.

8. Práva dotknutých osôb

Ako osoby, ktorých sa spracovanie údajov týka, máte k dispozícii mnohé práva. Konkrétne:

Právo na informácie: máte právo obdržať informácie o nami uložených údajoch o vašej osobe.

Právo na opravu a vymazanie: môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady – vymazanie vašich údajov.

Obmedzenie spracovania: môžete od nás požadovať – pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady , aby sme spracovanie vašich údajov obmedzili.

Prenositeľnosť údajov: pokiaľ ste nám poskytli údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, potom môžete pri existencii zákonných predpokladov požadovať, aby ste údaje, ktoré ste nám poskytli, obdržali v štruktúrovanom, bežnom a počítačom snímateľnom formáte, alebo aby sme údaje poskytli inej zodpovednej osobe.

Námietka proti spracovaniu údajov pri právnej podstate „oprávnený záujem“: Máte právo z dôvodov, ktoré vyplynuli z vašej zvláštnej situácie, kedykoľvek namietať spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa týkajú právnej podstaty „oprávneného záujmu“. V prípade, že využijete právo námietky proti spracovaniu údajov, spracovanie vašich údajov prerušíme, ak môžeme – podľa zákonných ustanovení – preukážeme nutné chránené dôvody pre ďalšie spracovanie, ktoré vaše práva prevažujú.

Námietka proti Cookies: Okrem toho môžete kedykoľvek namietať proti používaniu Cookies. Príslušné podrobnosti nájdete v našej Cookie Politike.

Odvolanie súhlasu: Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracovaním vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s účinkom pre budúcnosť odvolať. Zákonnosť spracovania vašich údajov až do odvolania zostáva týmto nedotknutá.

Právo sťažovať sa na dozorných úradoch: zároveň môžete podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade, pokiaľ sa nazdávate, že spracovanie vašich údajov je v rozpore s platnými zákonmi. Môžete sa obrátiť na úrady na ochranu údajov, ktoré sú pre vaše miesto bydliska alebo pre vašu krajinu príslušné alebo na úrady na ochranu údajov, ktoré sú príslušné pre nás.

Ako nás kontaktovať: v prípade otázok, týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov, vašich dotknutých práv a prípadného udeleného súhlasu nás môžete bezplatne kontaktovať. Pre uplatnenie všetkých vyššie uvedených práv sa obráťte, prosím, na datenschutz@porsche-werkzeugbau.com alebo poštou na adresu , uvedenú v odstavci 1. Ubezpečte sa, prosím, že vašu osobu budeme môcť jednoznačne identifikovať.

9. Linky na ponuky tretích osôb

Webové stránky ako aj služby iných poskytovateľov, na ktoré sa z týchto online – služieb dá presmerovať, sú a budú tretími osobami vytvárané a poskytované. Nemáme žiadny vplyv na vytváranie, obsah a funkciu takýchto služieb tretích osôb. Jednoznačne sa dištancujeme od všetkých obsahov všetkých prepojených ponúk tretích osôb. Upozorňujeme vás, že ponuky tretích osôb, prepojené z tejto online – služby, môžu na vašom koncovom zariadení inštalovať vlastné Cookies resp. získať osobné údaje. Na to nemáme žiadny vplyv. Informujte sa, prosím, v takých prípadoch priamo u poskytovateľov takýchto prepojených tretích ponúk.

10. Stav

Platí najaktuálnejšia verzia tohoto vyhlásenia o ochrane údajov, stav k 25.05.2018.

Súhrnná tabuľka okruhu spracovaných údajov, cieľov a právnych podkladov spracovania a doby uchovávania získaných informácií

Spôsob získania dátSpracované údajeCiele správy dátPrávny základDoba uchovávania
Vyžiadanie cenovej ponuky, obecný záujemVami zadané osobné údajeZaslanie ponuky, odpoveď žiadostiPríprava uzavretia zmluvy12 mesiacov (v prípade absencie akéhokoľvek iného súhlasu alebo správy zmluvných údajov)
Záručné a iné nároky založené na chybnom (neúplnom) plnenýMeno/Názov firmy, adresa, dátum a miesto narodenia + číslo OP/ IČO+IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresaPlnenie zmluvy a vyúčtovaniePlnenie zmluvyLehota na uplatnenie záručnej lehoty a reklamácie na základe chybného (neúplného) plnenia; v prípade účtovného dokladu príslušná doba uchovávania stanovená zákonom
Meranie spokojnosti zákazníkaMeno/Názov firmy, adresa, , telefónne číslo, e-mailová adresaVývoj produktov a služieb, spätná väzba spotrebiteľaOprávnený záujem založený na uvažovaní12 mesiacov
Automatizované prijímanie rozhodnutí a profilovanieMeno/Názov firmy, adresa, dátum a miesto narodenia + číslo OP/ IČO+IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresaVypracovanie individuálnych cenových ponúk SúhlasPo odvolanie súhlasu
Nové produkty, akcie a bulletinyMeno/Názov firmy, adresa, dátum a miesto narodenia + číslo OP/ IČO+IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresaZískanie nového kontraktuSúhlasPo odvolanie súhlasu
Prieskum trhuMeno/Názov firmy, adresa, dátum a miesto narodenia + číslo OP/ IČO+IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresaZískanie nového kontraktuSúhlasPo odvolanie súhlasu
TombolaMeno/Názov firmy, adresa, dátum a miesto narodenia + číslo OP/ IČO+IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresaZískanie nového kontraktu; odovzdanie výhrySúhlasPremlčacia lehota prípadného nároku
Dobročinné akcieMeno/Názov firmy, adresa, dátum a miesto narodenia + číslo OP/ IČO+IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresaZískanie nového kontraktuSúhlas30 dní po realizácie dobročinnej akcie